JAVNI POZIV  za izbor članova Savjeta mladih 2019.

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 5/14, 7/15) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 2/19), Odbor za izbor i imenovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića

I.
Savjet mladih Grada Gospića je savjetodavno tijelo Grada Gospića koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

II.
Savjet mladih Grada Gospića broji 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.
U Savjet mladih Grada Gospića mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Gospića, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.
Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine.

III.
Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića imaju udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih.
IV.
Ovlašteni predlagatelj iz točke III. ovog Javnog poziva, dužan je prilikom isticanja kandidature za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

V.
Prijedlozi kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelja,
– podatke o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište odnosno boravište, status – učenik, student, zaposlenik, dr.),
– očitovanje kandidata i zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature,
– obrazloženje kandidature.
Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih iz točke III. ovog javnog poziva, kandidatura mora dodatno sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).
VI.
Uz prijedlog kandidata, predlagatelj je obvezan dostaviti i javnu ispravu (u kopiji) iz koje je
vidljiv datum rođenja kandidata i zamjenika kandidata te njegovo prebivalište.
Za kandidate koji imaju boravište na području grada Gospića potrebno je dostaviti javnu ispravu iz stavka 1. ove točke te potvrdu Policijske uprave o boravištu.

VII.
Nepravovremene i nepotpune kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića neće se uzeti u razmatranje.

VIII.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića predaju se neposredno u pisarnici Grada ili poštom na adresu: Grad Gospić, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića ” najkasnije do 25. travnja 2019. godine.

IX.
Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gospića obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

X.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Gospića dostavlja Gradskom vijeću Grada Gospića te ih objavljuje na web stranici Grada Gospića.
Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način da se ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana na popisu navodi prema redoslijedu zaprimljenih prijedloga.
Popis važećih kandidatura sadrži:
– naziv predlagatelja,
– ime i prezime kandidata za člana i zamjenika člana,
– datum i godinu rođenja kandidata za člana i zamjenika člana.

XI.
Gradsko vijeće Grada Gospića, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića, raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića.
XII.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića objavljuju se na web stranici Grada Gospića.

KLASA: 023-05/19-01/5
URBROJ: 2125/01-01-19-02
Gospić, 10. travnja 2019. godine

PREDSJEDNICA ODBORA
Jadranka Pejnović, prof., v.r.
OBRAZAC ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE
I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA
1. PODACI O PREDLAGATELJU
NAZIV
ADRESA/SJEDIŠTE
OVLAŠTENA OSOBA
TELEFON/FAX
e-mail

2. PODACI O KANDIDATU ČLAN ZAMJENIK ČLANA
IME I
PREZIME
DATUM I
GODINA ROĐENJA
ADRESA/
PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE
STATUS/ Učenik, student, zaposlenik, dr.)
TELEFON
e-mail

3. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA KANDIDATURE ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA

Mjesto i datum:_________________
Potpis i pečat
____________________

Uz ispunjeni obrazac predlagatelj je dužan dostaviti:
– Presliku javne isprave iz koje je vidljiv datum rođenja kandidata te njegovo prebivalište
– Za kandidate koji imaju boravište na području Grada Gospića presliku javne isprave navedene u prethodnoj alineji te Potvrdu Policijske uprave o boravištu
– Očitovanje o prihvaćanju kandidature (Privitak 1.)

Napomene:
▪ Pod rednim brojem 1. Podaci o predlagatelju – ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih pod Naziv se upisuje Naziv neformalne skupine te se obvezno ispunjava privitak 2. u koji se upisuju podaci o osobama (njih najmanje 30) koje čine predmetnu neformalnu skupinu (ime i prezime, datum i godina rođenja te prebivalište odnosno boravište)
▪ Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom
▪ Prijava i dokumentacija dostavljaju se putem pisarnice Grada Gospića ili poštom na adresu Grad Gospić, Gradsko vijeće, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Gospića” najkasnije do 25. travnja 2019. godine.

Privitak 1.

OČITOVANJE O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA
Ja ……………………………………….. …………………………………………………
(ime i prezime) (adresa)

………………………………………………….. izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za
(dan, mjesec i godina rođenja)

člana / zamjenika člana Savjeta mladih Grada Gospića.
(zaokružiti)
U ………………………………………….
(mjesto i datum)

………………………………………
(potpis kandidata za člana /zamjenika člana

Privitak 2.
– obavezno ispuniti ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih – najmanje 30 mladih

Red. broj Ime i prezime Datum i godina rođenja Adresa – prebivalište/ boravište Potpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Be the first to comment on "JAVNI POZIV  za izbor članova Savjeta mladih 2019."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Skoči do alatne trake